Inici > Actualitat > L’Ajuntament obre el procés per a la contractació en pràctiques de cinc joves

L’Ajuntament obre el procés per a la contractació en pràctiques de cinc joves

05/08/2021

Es contractaran cinc auxiliars administratius entre persones en situació d’atur menors de 30 anys

             

Gràcies a una subvenció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,  concedida a l’Ajuntament de Piera a través del programa de contractació de pràctiques de joves inscrits a la Garantia Juvenil, el consistori contractarà cinc joves menors de 30 anys per a dur a terme tasques d’auxiliar administratiu. Les persones interessades han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya i a la Garantia Juvenil. A més han de complir amb els següents requisits:

1.- Ser major de setze anys i menor de trenta anys.

2.- Estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació no ocupat/da (DONO) .

3.- Estar inscrit en el Fitxer del Sistema de Garantia Juvenil.

4.-Tenir alguna de la següent titulació: Titulació de formació professional de grau mitjà de Gestió administrativa, títol oficialment reconeguts com a equivalents, o Certificat de professionalitat d’aquesta mateixa àrea.

5.- Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en practiques.

6.- Tenir La capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

7.- No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos de l’escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

8.- Tenir el nivell C de català.

9.- No haver participat en les dues convocatòries anteriors d’aquest mateix programa (convocatòries 2019 i 2020).

Les candidatures per a optar als contractes, de sis mesos de durada, seran derivades des de l’oficina del SOC de Vilanova del Camí. En tot cas, les persones interessades que acompleixin amb els requisits poden sol·licitar més informació trucant al 93 776 00 76. El termini per a presentar les corresponents sol·licituds finalitza el pròxim 18 d’agost.

Per a més informació podeu consultar les bases com a document adjunt.

           
                       
                                                                   
       

                   

                                                                                           
               
                           
                       
                                       

       
               
       

               

 

Arxius adjunts

Arxivat a: Ocupació