Inici > Actualitat > Radiografia d'Empresa i Ocupació

Radiografia d'Empresa i Ocupació

06/06/2023

El Departament d’Empresa i ocupació realitza, a banda de les accions d’intermediació pròpies del Servei d’Ocupació Local (SOL), accions de formació i programes ocupacionals adreçats als col·lectius més vulnerables, així com convocatòries d’ajuts per les empreses noves o per les que han augmentat plantilla. Excepcionalment també, arrel de la crisis del COVID, s’han gestionat ajuts per les empreses afectades

El Servei d’ocupació local (SOL) és un dispositiu que l’ Ajuntament de Piera posa a disposició de la ciutadania amb dues línies d'actuació: millorar l'ocupabilitat de les persones a l'atur i, en paral•lel, establir vincles amb les empreses per detectar-ne les necessitats i oferir-los assessorament especialitzat per cobrir els perfils professionals que requereixen.
Les accions del SOL s'engloba en tres categories:
Assessorament especialitzat i atenció individualitzada a les persones demandants d'ocupació, posant al seu abast informació, orientació, disseny d'itineraris professionals, tècniques de recerca de feina i acompanyament.
Serveis a les empreses, facilitant la definició de llocs de treball, la selecció de les millors candidatures per cobrir les vacants, informar de subvencions i assessorar sobre el tipus de contracte més adequat en cada cas.
Gestió d'ofertes de treball, per obtenir la relació òptima entre el perfil professional que requereix l'empresa i el lloc de treball que cerca la persona demandant d'ocupació.
Serveis als usuaris
Dins de l’assessorament especialitzat i l’atenció individualitzada a les persones en recerca de feina, el servei d’ocupació local ha desplegat diferents accions en el període comprès entre el 2019-2022 amb els següents resultats
- Entrevistes ocupacionals per incorporar-se al servei, orientació i assessorament individual a les persones per a la recerca de feina, i derivació, si cal, a altres serveis.
2019 - 2022 ……………… 1570 persones.
- Sessions grupals d’orientació laboral, sessions tècniques de recerca de feina i tallers de millora
2019 – 2022 ……………… 148 accions
827 participants
- Seguiments de les persones que conformen la borsa de treball per a la seva actualització
2019 – 2022………………. 1824 seguiments individualitzats
- Assistències a l’espai de recerca de feina que el servei d’ocupació local posa a disposició dels seus usuaris anomenat Club de Feina
2019 – 2022………………… 1326 assistències
- Demandants usuaris del servei que han trobat feina
2019 – 2022………………. 426 insercions.
És important tenir en compte que en les dades proporcionades hi ha els anys 2020 – 2021 en què estàvem immersos en plena pandèmia. Tot i que el servei no va deixar de funcionar en cap moment (només es va aturar l’atenció presencial essent aquesta substituïda pel format telemàtic i telefònic).
Aquesta situació d’emergència va comportar que no es podien oferir les accions grupals ni obrir el club de feina per a la seva utilització
Servei a les empreses
Pel que fa a les accions d’intermediació cal dir que el SOL ha introduït a l’aplicatiu Xaloc un total de 94 empreses.
S’ha registrat 167 ofertes, el que suposa 233 llocs de treball ofertats. Per poder cobrir aquestes ofertes s’ha contactat amb 1.384 persones i se n’han enviat 903. L’índex de cobertura és del 57,94 %.
Accions de formació impulsades pel servei en col·laboració amb altres administracions
Respecte a les accions de formació, el Departament és centre col·laborador del SOC des del 2010, per poder impartir cursos de formació ocupacional subvencionats pel SOC, de la convocatòria FOAP (Formació Ocupacional Àrees Prioritàries).
L’Ajuntament està especialitzat en la impartició de Certificats de professionalitat (CP) de l’àrea administrativa i en cursos d’anglès.
Durant aquests anys s’han impartit 4.240 h de formació i han participat en aquestes accions un total de 87 persones.
S’han realitzat Certificats de professionalitat de l’àrea administrativa i cursos d’anglès.

En quan a les polítiques actives d’ocupació l’Ajuntament participa en totes les convocatòries de les administracions públiques: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i Diputació de Barcelona, en les que es pot presentar perquè compleix les condicions que marca el SOC per ser entitat beneficiària.

Convocatòries del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Els programes del SOC amb els que participem són:
Treball i Formació
L'objectiu d'aquest Programa és facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i el desenvolupament d'unes tasques professionals, i si escau, la formació professionalitzadora o d'adquisició de competències bàsiques i l'actuació d'acompanyament a les persones participants.
L’Ajuntament implementa projectes específics per realitzar tasques extraordinàries dintre de la corporació local.

Dintre d’aquest programa s’implementen diferents línies:
DONA. Adreçat a un dels col·lectius que presenta més risc d'exclusió social, i que permet disposar d'una política activa adreçada a aquella part de la nostra societat que requereix més suport, facilitant-les-hi urgentment una feina i un contracte de treball, i contribuint a la millora de la seva ocupabilitat. En aquesta línea s’han contractat 6 dones
PANP. Per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi. És la línea on s0han produït més volum de contractacions: 17
COVID. Convocatòria extraordinària adreçada a aquelles persones que han perdut la feina a partir del 16 de març de 2020 i a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts.
>45 Adreçat al col·lectiu de persones majors de 45 anys, donat que es tracta d'un altre dels col·lectiu que té moltes dificultats per a trobar feina.
En aquestes dos últimes línies s’han contractat 4 persones més.
>52 Pel col·lectiu de persones majors de 52 anys, donat que es tracta d'un altre dels col·lectiu que té moltes dificultats per a trobar feina i alhora, en molts casos, els manca més temps de cotització per poder tenir dret a la prestació per jubilació. S’han realitzat 3 contractacions.
ACOL. S'adreça a les persones migrades extracomunitàries que, trobant-se en
situació administrativa irregular, estan en disposició de fer un arrelament social. L’Ajuntament ha contractat 4 persones en aquesta línia

Treball als Barris
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social.
L’Ajuntament de Piera, dintre d’aquest programa contracta persones desocupades residents dintre de l’àmbit del projecte: nucli antic de Piera per realitzar projectes extraordinaris d´arranjament de les voreres i de neteja viària.
En total s’han contractat 26 persones que han realitzat tasques de neteja viària i construcción.

Joves en pràctiques
Programa adreçat a la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, inscrits al SOC i a la Garantia Juvenil, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i competències derivades de la pràctica laboral.
L’Ajuntament ha contractat joves amb Cicles formatius de grau mitja i Certificats de professionalitat de l’àrea administrativa.
Han participat un total de 11 joves amb formació administrativa.

Convocatòries de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona atorga als ens locals un Fons de prestació a dreçat , entre d’altres, al suport a la modalitat de suport als Plans locals d’ocupació.
L’ajuntament ha adreçat aquests fons a la contractació de personal desocupat, per realitzar projectes específics.
Aquestes persones han treballat en diferents sectors: administració, informació als ciutadans, vigilància i manteniment, construcció i neteja viària.
En total s’han contractat 24 persones que han realitzat tasques diverses: auxiliar administratiu, agent cívic, operari, vigilant zona blava, peó de la construcció, paleta o tècnic.

 

 

 

 

Arxivat a: Empresa, Ocupació