Inici > Actualitat > PUBLICADA LA PRÒRROGA DELS ERTOS PER FORÇA MAJOR

PUBLICADA LA PRÒRROGA DELS ERTOS PER FORÇA MAJOR

14/05/2020

El nou Reial decret llei prorroga els Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (*ERTO) per força major fins al 30 de juny de 2020 per a aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major.

El BOE de 13 de maig de 2020 publica el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació, que plasma el text de l'Acord Social en Defensa de l'Ocupació, signat pel president del Govern i els agents socials.

                        https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf

El nou Reial decret llei prorroga els Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (*ERTO) per força major fins al 30 de juny de 2020 per a aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major.

Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de persones treballadores, afectades per *ERTO, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada. Les empreses hauran de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, al *ERTO en un termini de quinze dies i al *SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en aquests expedients.

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació

L'article tres de la norma estableix que:

•           Les mesures de protecció per desocupació previstes en els apartats 1 al 5 de l'article 25 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins al 30 de juny de 2020, mentre que

•           Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades en l'article 25.6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins al 31 de desembre de 2020.

Exoneració de quotes a la Seguretat Social

L'article quatre de la disposició regula mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades a aquesta situació.

El nou text normatiu manté l'exoneració de les quotes a la Seguretat Social per a les empreses que continuïn en *ERTO de força major total, exoneració que serà del 75% per a empreses de 50 o més treballadors.

Per a les empreses immerses en un *ERTO per força major parcial s'estableixen diferents trams, en funció del mes, del nombre de persones treballadores de l'empresa i de la seva afectació pel *ERTO, que incentiven el retorn a l'activitat seguint les mesures sanitàries.

 Per als treballadors que reprenen la seva activitat l'exoneració serà del 85% al maig i del 70% al juny (empreses amb menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020).

En empreses de 50 o més treballadors l'exempció aconseguirà el 60% al maig i el 45% al juny.

Respecte a treballadors que continuïn amb les seves activitats suspeses, en un *ERTO de força major parcial, l'exoneració serà del 60%, al maig, i del 45% al juny (empreses amb menys de 50 treballadors) i del 45% al maig i del 30% al juny (empreses de 50 o més treballadors).

Repartiment de dividends i transparència fiscal

El Reial decret llei estableix en el seu article cinc que les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals conforme a la normativa vigent no podran acollir-se a la pròrroga dels *ERTO per força major regulats en l'article 1 d'aquest reial decret llei.

A més, les empreses i entitats que s'acullin als beneficis derivats de la pròrroga dels *ERTO per força major no podran procedir al repartiment de dividends durant l'exercici fiscal corresponent a l'aplicació dels *ERTO, excepte si retornen la part corresponent a l'exoneració aplicada a quotes de la Seguretat Social.

Comissió de Seguiment tripartida laboral

La disposició addicional segona crea una Comissió de Seguiment tripartida laboral del procés de *desconfinamiento entre els Ministeris de Treball i Economia Social, Inclusió i Agents Socials (CEOE, CEPYME, UGT i CCOO) per al seguiment de mesures en la fase d'excepcionalitat atenuada.

Aquesta Comissió es reunirà, amb caràcter ordinari, el segon dimecres de cada mes, prèvia convocatòria remesa pel Ministeri de Treball i Economia Social i amb caràcter extraordinari, sempre que ho sol·licitin tres de les quatre organitzacions integrants d'aquesta.

 Aquesta Comissió, en qualsevol cas, haurà de ser consultada amb antelació suficient i amb caràcter previ a l'adopció de les mesures recollides en la disposició addicional primera.

Extensió d'aquesta pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació

Segons l'indicat en la Disposició Addicional I, el Consell de Ministres podrà, en atenció a les restriccions de l'activitat vinculades a raons sanitàries que subsisteixin, prorrogar més enllà del 30 de juny de 2020 els *ERTO de força major i les seves exoneracions de quotes a la Seguretat Social, estendre les exoneracions de quotes als *ERTO per força major als *ERTO per causes objectives i prorrogar les mesures de protecció per desocupació previstes en l'article 25.1 del Reial decret llei 8/2020.

Entrada en vigor

El present reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado

 

Arxivat a: Empresa, Ocupació