Inici > Actualitat > SUBSIDI EXCEPCIONAL FI CONTRACTE TEMPORAL

SUBSIDI EXCEPCIONAL FI CONTRACTE TEMPORAL

06/05/2020

Més informació a: http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-temporal.html

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, regula el subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal. 
Es podran beneficiar d'aquest subsidi les persones treballadores a les quals se'ls hagués extingit un contracte de durada determinada de, almenys, dos mesos de durada, encara que l'extinció del contracte hagi tingut lloc amb anterioritat al 02/04/2020, data d'entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020, sempre que s'hagi produït amb posterioritat al 14/03/2020, data d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març.
Requisits
La persona treballadora haurà de reunir els següents requisits:
• Trobar-se inscrita com a demandant d'ocupació en els serveis públics d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat. Durant la vigència de l'estat d'alarma, la inscripció com a demandant d'ocupació es realitzarà d'ofici pel servei públic d'ocupació competent, a instàncies del SEPE.
• No comptar amb la cotització necessària per a accedir a una altra prestació o subsidi per desocupació.
• Haver cessat de manera involuntària, a partir del 15 de març de 2020, en un contracte per compte d'altri de durada determinada durant el qual existierá l'obligació de cotitzar per desocupació i la vigència de la qual hagi estat igual o superior a dos mesos.
• Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per a enguany).
• No ser perceptora de qualsevol renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.
• No estar treballant per compte propi o aliè a jornada completa en la data de l'extinció del contracte ni en la data del naixement del subsidi excepcional.
Sol·licitud
La persona treballadora emplenarà el formulari de pre-sol·licitud de prestació individual disponible en la seu electrònica del SEPE que tindrà efectes de sol·licitud provisional, i l'enviarà a l'entitat gestora a través de la mateixa seu.
Així mateix, es podrà presentar el formulari a través dels mitjans establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
El termini de presentació començarà a partir del dia 5 de maig i acabarà el dia en què es compleixi un mes des de la data en què finalitzi la vigència de la declaració d'estat d'alarma, tots dos inclusivament. Si es presenta fora del termini indicat, es tindrà per no presentat.
Durada i quantia
El dret al subsidi excepcional naixerà a partir de l'endemà a aquell en què s'hagi extingit el contracte de treball de durada determinada. En cas que el període que correspon a la vacances anuals retribuïdes no hagi estat gaudit amb anterioritat a la finalització de la relació laboral, el naixement del dret es produirà una vegada transcorregut aquest període.
La durada serà d'un mes, ampliable si així es determina per Reial decret llei i no podrà percebre's en més d'una ocasió.
El subsidi excepcional consistirà en un ajuda mensual del 80 per cent de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) vigent i el seu pagament es realitzarà pel Servei Públic d'Ocupació Estatal a partir del mes següent al de la sol·licitud.
Les cotitzacions acreditades per la persona treballadora corresponents al treball de durada determinada extingit i les anteriors, si n'hi hagués, es consideraran utilitzades per al reconeixement del subsidi excepcional, i per tant, no podran tenir-se en compte, en el seu cas, per al reconeixement d'una futura prestació. 
Enllaços d'interès

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Arxivat a: Ocupació